Taganemisõigus

TAGANEMISÕIGUS

6.1.   Füüsilisest isikust Teenuse kasutajale kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil füüsilisest isikust Teenuse kasutaja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse kasutamiseks kohustub Teenuse kasutaja esitama Teenuse osutajale taganemisavalduse kas siis e-kirjaga : info@led24.ee või telefonitsi numbrile 56 674 694

6.2.   Kui Teenuse kasutaja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse osutajale tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest Teenuse osutajale.

6.3.   Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Tootepakendid võivad olla avatud vaid ettevaatlikult neid kahjustamata, nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha tavapoes.

6.4.   Lepingust taganemisel tagastab Füüsilisest isikust Teenuse kasutaja  (kooskõlas Lepingu punktidega 6.1. – 6.3.), Teenuse osutajale kõik Lepingu raames saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teenuse kasutaja poolt valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Teenuse osutaja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teenuse osutaja sai teada Teenuse kasutaja otsusest Lepingust taganeda, sai lepingu esemeks olevad kaubad oma valdusesse ning need vastasid täielikult Lepingu punktis 6.3 kirjeldatule.

6.5.   Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.6.   Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastatav kaup ei vastanud Teenuse kasutaja tellimusele.

6.7.   Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Lepingu punktides 6.1. – 6.3 toodud tingimustele, siis Teenuse kasutajale raha ei tagastata ning tagastatud kaup jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.